Mediere

Ce este Medierea?


Medierea reprezinta o alternativă (de regula în raport cu justiţia) de soluţionare a conflictelor dintre părţi, prin care o terţă persoană neutră, imparţială şi fără putere de decizie – Mediatorul – ajuta părţile să găsească împreună o soluţie care sa rezolve neînţelegerile dintre ele.
Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluţionare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Cu alte cuvinte, medierea este o alternativă viabilă la procesul de justiţie, care nu implică niciun risc pentru părţi, care păstrează controlul procedurii pe întreaga ei durată, orice parte putând renunţa în orice moment la procesul de mediere. Chiar în această situaţie, dacă nu s-a găsit o soluţie, părţile vor pleca de la masa medierii cunoscând mult mai mult despre diferendele existente între ele şi fiind în măsură cel puţin să îşi apropie poziţiile avute iniţial. În procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului cu ajutorul unui mediator (in unele tari partile sunt chiar obligate sa participe la procesul medierii inainte de a apela la instanta de judecata).

Potrivit art. 1 din Legea 192/2006, medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.


Principiile fundamentale care guvernează instituţia medierii sunt:

1) Neutralitatea
Mediatorul nu reprezintă interesele nici uneia dintre părţi. Mediatorul nu le poate impune acestora un rezultat sau o solutie, având pe tot parcursul medierii o poziţie echidistantă faţă de restul participanţilor la şedinţele de mediere. Rolul său este doar acela de a facilita procesul dintre părţi, respectiv meditează punctele de vedere contrare astfel încât să le aducă la un punct comun în scopul eliminării stării de conflict. Mediatorul nu este un judecător, nu are putere de decizie, nu poate să hotărască asupra rezolvării conflictului şi nu poate să impună părţilor un rezultat.

2) Imparţialitatea
O caracteristică a acestui principiu o reprezintă însăşi conduita mediatorului care impune ca acesta să conducă procesul de mediere având o poziţie echidistantă faţă de părţi. Este interzis ca mediatorul să favorizeze, prin cuvinte sau fapte, vreuna dintre părţi. Pe parcursul procesului veghează în permanenţă ca nicio parte să nu fie dezavantajată sau să simtă că este dezavantajată în timpul medierii, evitând cu atenţie orice formă de manipulare, intimidare sau amenintare. Este foarte important să nu preexiste nicio relaţie personală sau profesională între mediator şi una dintre părţi (conflict de interese).

3) Confidenţialitatea
Mediatorul va păstra secretul informaţiilor  pe care le obţine despre părţi în timpul medierii şi nu le va divulga decât cu acordul expres al acestora. Totodata, discuţiile care au loc pe parcursul procesului de mediere sunt confidenţiale, neputând fi dezvăluite decât cu acordul ambelor părţi.

 Tehnica medierii

Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea de către mediator a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict. Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii.

Medierea are loc de regulă la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri, convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict. Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord.

Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, precum şi de către mediator au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la mediere în condiţiile asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi le va putea solicita semnarea unui acord de confidenţialitate.

Dacă, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere. Mediatorul are dreptul să se abţină şi să închidă procedura de mediere,care se aplică în mod corespunzător. În această situaţie, mediatorul este obligat să restituie onorariul dar proporţional cu etapele de mediere neparcurse sau, după caz, să asigure continuarea procedurii de mediere, în condiţiile stabilite prin contractul de mediere.

Aspecte generale
Cererile de chemare in judecata la care s-au atasat acordurile de mediere se depun la instantele competente, respectiv la judecatoria din circumscriptia in care isi are domiciliul semnatarul (sau semnatarii cererii).

Acordul nu trebuie autentificat la notar, este insa necesara prezenta partilor in fata judecatorului.

 

Medierea in afaceri

Medierea este o metoda eficienta pentru a solutiona o varietate de aspecte legate de afaceri cum ar fi:

  • Rezolvarea conflictelor intre companii sau institutii de stat (inclusiv conflictele legate de plata unor datorii);
  • Rezolvarea litigiilor de munca;
  • Rezolvarea oricaror  conflicte ce pot apare in cadrul unui parteneriat;


Medierea in familie

Conflictele in familie ii afecteaza de regula pe termen lung pe membrii acesteia. Medierea ofera posibilitatea de rezolvare,  in timp scurt, a acestor conflicte, permite ca partile aflate in conflict sa decida singure cu privire la destinul familiei si sa gaseasca solutii rezonabile pe termen lung.Cum se poate utiliza medierea?

In situatia in care ati introdus deja cererea de chemare in judecata si s-a declansat un proces in fata instantelor competente, din initiativa dumneavoastra sau la recomandarea instantei: